فرهنگ نامه مفاخر استرآباد و جرجان - انوار گلستان
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مجموعه، شرح حال و فضایل چندین تن از امامزادگانی که در منطقه استرآباد و جرجان مدفون گردیده اند، بیان گردیده است. همچنین این کتاب حاوی مطالب فراگیر در باب زیارت بقاع متبرکه و شئون اولیا الهی به توسط حضرت آیت الله حسینی گرگانی ذکر گردده است